Štandardy kvality

Dodávateľ elektriny je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“). Ak dodávateľ elektriny nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 7 v spojení s § 10 Vyhlášky.

Štandardmi kvality dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny sú:

  1. overenie vyúčtovania platby za dodanú elektrinu, odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť tretích osôb, lehota sa predlžuje o päť pracovných dní, a ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,
  2. požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, odkedy dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota jedného pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,
  3. odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúceho sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania,
  4. uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada, do piatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,
  5. odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s elektrinou v lehote piatich pracovných dní odkedy bola kompenzačná platba, ktorá prináleží danému účastníkovi trhu od prevádzkovateľa sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny.

Vyhodnocovanie štandardov kvality dodávateľ elektriny zverejňuje na svojom webovom sídle www.vse.sk. v časti: O spoločnosti – Údaje a fakty.

Späť