Obmedzenie a prerušenie distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny

Podmienky obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, najmä § 31 ods. 1) písm. e) a § 34 ods. 1) písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Počas prerušenia alebo obmedzenia distribúcie zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy Dodávateľ nie je povinný dodávať elektrinu a zabezpečovať distribučné služby podľa Zmluvy.

Dodávateľ má právo požiadať prevádzkovateľa sústavy o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny odberateľovi, s ktorým má Dodávateľ uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ak odberateľ elektriny podstatne porušuje Zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia. Ak podstatné porušenie spočíva v neuhradení preddavkovej platby alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, Dodávateľ Odberateľa na tento stav upozorní a určí nový termín splatnosti záväzku. Pre odberateľa elektriny v domácnosti nesmie byť termín kratší ako 10 dní od doručenia upozornenia.

 

Späť