Cenníky elektriny od VSE

 
na rok 2019:

Cenník elektriny pre malé podniky na rok 2019 (platný od 1.1.2019) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 1.1.2019) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zmene tarify za prevádzkovanie systému v elektroenergetike na rok 2018, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0251/2019/E (platné od 1.1.2019) Cenník služieb VSE (platný od 1.5.2019)

na rok 2018:

Cenník elektriny pre malé podniky na rok 2018 (platný od 1.1.2018 do 31.12.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (platné od 1.3.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2017 (účinné od 1.1.2017) Dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu Časy platnosti vysokej a nízkej tarify (HDO)

Cenníky distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. ZSE distribúcia, a.s.

Archív

Rok 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutí č. 0209/2017/E zverejnil pre rok 2017 výšku nasledujúcich taríf:
  • Tarifa za systémové služby = 7,0491 €/MWh
  • Tarifa za prevádzkovanie systému = 26,2030 €/MWh
Ceny sú uvedené bez DPH.
Rok 2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutí č. 0019/2016/E dňa 27. 11. 2015 zverejnil pre rok 2016 výšku nasledujúcich taríf:
  • Tarifa za systémové služby = 7,05 €/MWh
  • Tarifa za prevádzkovanie systému = 22,90 €/MWh
Ceny sú uvedené bez DPH.
Rok 2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutí č. 0048/2015/E dňa 29. 12. 2014 zverejnil pre rok 2015 výšku nasledujúcich taríf:
  • - Tarifa za systémové služby = 7,7 €/MWh
  • - Tarifa za prevádzkovanie systému = 21,82 €/MWh
Ceny sú uvedené bez DPH.
 

Späť