Vzduchotechnika

 
HVAC systémy (vetranie, vykurovanie a klimatizácia)

Integrované systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie slúžia na udržiavanie požadovaných vlastností vzduchu v budove. Ide najmä o teplotu, vlhkosť, či kvalitu vzduchu z hľadiska znečistenia. Požadovaná úroveň týchto parametrov sa zabezpečuje ohrievaním alebo chladením, zvlhčovaním alebo odstraňovaním vlhkosti zo vzduchu. Systém takisto sleduje úroveň znečistenia vzduchu a priamo odstraňuje znečisťujúce látky alebo zabezpečuje ich odvetrávanie.

Integrované systémy HVAC pozostávajú z niekoľkých častí:
 • vykurovací systém, ktorý slúži na zvyšovanie teploty v priestore;
 • vetrací systém, ktorý zásobuje priestor čerstvým vzduchom a odsáva znečistený vzduch;
 • chladiaci systém, ktorý slúži na znižovanie teploty v priestore pri prehriatí vzduchu. Dochádza k tomu vtedy, ak sa teplota vzduchu zvýši pôsobením teplého vonkajšieho vzduchu alebo iných zdrojov tepla (tzv. tepelné zisky).
 

Konštrukčné riešenie a spôsob, akým jednotlivé systémy zabezpečujú svoje úlohy, závisia od veľkosti a funkcií, ktoré majú zabezpečovať. Pre väčšie budovy sa využívajú centrálne systémy, kde sa teplo alebo chlad do jednotlivých miestností dodávajú pomocou vzduchotechnických rozvodov. Iné systémy môžu zabezpečovať vykurovanie pomocou kotla a radiátorov, chladenie a vetranie pomocou osobitného zariadenia. V niektorých prípadoch sa inštalujú chladiace jednotky iba do jednotlivých miestností. Vykurovací, vetrací a klimatizačný systém teda môže byť riešený aj samostatne. V tom prípade však môžu nastať problémy so vzájomnou interakciou medzi jednotlivými systémami, čo vedie k ich neefektívnej prevádzke. Príkladom neefektívneho fungovania môže byť stav, pri ktorom vykurovací systém zvyšuje teplotu vzduchu v jednej časti objektu a chladiaci systém súčasne ochladzuje miestnosti v inej časť objektu.

Schéma systému HVAC

obrázok Schéma systému HVAC  


 
Tipy na úspory:
Opatrenia bez potrebných investícií
 • Zatvárajte okná a dvere, aby nedochádzalo k zbytočnému vnikaniu teplého či studeného vzduchu. Zabránite tak zvyšovaniu výkonu zariadení, ktoré eliminujú vzniknuté teplotné rozdiely.
 • Klimatizácia je schopná udržiavať konštantné vlastnosti vzduchu v interiéri. Pri vzniku nepohody v interiéri zmeňte nastavené hodnoty na regulátore.
Opatrenia vyžadujúce malé investície
 • Nainštalujte do systému časovač alebo programovateľný termostat. Zabezpečíte tak efektívnejšie fungovanie systému.
 • K termostatu by mal mať prístup len vybraný zamestnanec. Odporúča sa uzamykateľné veko termostatu, čím predídete neodbornej manipulácii pri nastavovaní požadovaných hodnôt.
 • Zabezpečte pravidelné prehliadky systému, čistenie kondenzátora, výmenu vzduchových filtrov, kontrolu vzduchovodov a ich izolácií.
Opatrenia vyžadujúce vyššie investície
 • Zvážte výmenu starých HVAC systémov za nové, úspornejšie.
 • Aby nedochádzalo k prehrievaniu interiéru cez okná, nainštalujte žalúzie alebo inú slnečnú zábranu. Žalúzie môžu byť ovládané aj aktívne prostredníctvom svetelných senzorov.
 • V prípade potreby sa rozhodnite pre použitie reflexných skiel na oknách či markíz na južnej strane budovy.
 • Zateplite steny a stropy budovy.
 • Zaizolujte ohrievače teplej vody a ich rozvody.
 

Späť