DUO M (DMP4)

je dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov, ktorí odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife (ďalej len „NT“). Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne.   

Cenník elektriny

 

Ceny za dodávku elektriny sú stanovené na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0194/2018/E vydaného dňa 21.12.2017.

Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára do 31. decembra 2018.

 

Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, ktorý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh. Produkty za dodávku elektriny malému podniku na rok 2017 sú priznané:
a) na základe spotreby elektriny v roku 2016, alebo
b) na základe projektovanej predpokladanej spotreby elektriny, ak má odberateľ elektriny históriu kratšiu ako za rok 2016.

Za malý podnik sa nepovažuje taký odberateľ elektriny, ktorý vôbec neodoberal elektrinu pred účinnosťou tohto cenníka alebo ktorý neodoberal elektrinu na všetkých jeho odberných miestach, do ktorých mu bola v roku 2016 dodávaná elektrina počas celého roku 2016.

 

Ďalšie odkazy:

obrázok Ceny elektriny

Ceny elektriny
VSE

Späť