DUO M (DMP4)

je dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov, ktorí odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife (ďalej len „NT“). Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne.   

Cenník elektriny

 

Ceny za dodávku elektriny sú stanovené na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0031/2017/E vydaného dňa 30. novembra 2016.

Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára do 31. decembra 2017.

 

Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, ktorý definuje malé podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh. Produkty za dodávku elektriny malému podniku na rok 2017 sú priznané:
a) na základe spotreby elektriny v roku 2015, alebo
b) na základe projektovanej predpokladanej spotreby elektriny, ak má odberateľ elektriny históriu kratšiu ako za rok 2015.

Za malý podnik sa nepovažuje taký odberateľ elektriny, ktorý vôbec neodoberal elektrinu pred účinnosťou tohto cenníka.

 

Ďalšie odkazy:

obrázok Ceny elektriny

Ceny elektriny
VSE

Späť