Zmena sadzby

 
Rozlišujeme viacero druhov zmeny sadzieb za elektrinu:
 1. zmena sadzby (bez výmeny meradla a zmeny maximálne rezervovanej kapacity)
  • z jednopásmovej sadzby ŠTANDARD MINI na jednopásmovú sadzbu ŠTANDARD MAXI a naopak;
  • z dvojpásmovej sadzby AKU MINI na dvojpásmovú sadzbu AKU MAXI a naopak.

  Pre uskutočnenie zmeny sadzby nám, prosíme, predložte:
  • výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia elektromera s aktuálnym stavom) ;
  • pri zmene sadzby na zvýhodnenú sadzbu pre nevidiacich odporúčanie od Únie slabozrakých a nevidiacich;
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.
   
  Nová sadzba vstupuje do platnosti deň po uzatvorení novej Zmluvy o dodávke elektriny.

   


 2. zmena z dvojpásmových sadzieb AKU MINI a AKU MAXI na dvojpásmovú sadzbu KOMPLET alebo EKO DOM (bez zmeny maximálne rezervovanej kapacity) Pre uskutočnenie zmeny sadzby nám, prosíme, predložte::
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.

    V prípade výmeny istiaceho prvku alebo prestavenia ovládacieho prvku je táto služba spoplatňovaná podľa Cenníka služieb.

   


 3. zmena zo sadzby KOMPLET alebo EKO DOM na dvojpásmovú sadzbu AKU MINI alebo AKU MAXI (bez zmeny maximálne rezervovanej kapacity) Pre uskutočnenie zmeny sadzby nám, prosíme, v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre predložte platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).   V prípade výmeny istiaceho prvku alebo prestavenia ovládacieho prvku je táto služba spoplatňovaná podľa Cenníka služieb.

   


 4. zmena sadzby z jednopásmovej na dvojpásmovú sadzbu (bez zmeny maximálne rezervovanej kapacity) Pre uskutočnenie zmeny sadzby nám, prosíme, predložte:
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.

    Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka služieb našej spoločnosti.

   


 5. zmena sadzby z dvojpásmovej na jednopásmovú sadzbu (bez zmeny maximálne rezervovanej kapacity) Pre uskutočnenie zmeny sadzby nám, prosíme, v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre predložte platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).   Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka služieb.

   


 6. zmena charakteru odberu z jednofázového na trojfázový Pre uskutočnenie zmeny charakteru odberu je potrebné mať k dispozícii kladné vyjadrenie PDS k maximálne rezervonavej kapacite hlavného ističa pred meradlom, ktoré oddelenie vystaví najneskôr do 30 dní od podania Žiadosti o vyjadrenie. Následne s Vami uzatvorí Zmluvu o pripojení s poplatkom za pripojenie a VSE Zmluvu o dodávke elektriny.
  Pre vybavenie vyjadrenia PDS nám, prosíme, predložte:
  • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zmenu MRK;
  • projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky;
  • katastrálnu mapu (v mierke M 1 : 1 000 až M 1 : 2 880) s vyznačeným miesta plánovanej výstavby objektu;
  • mapu širších vzťahov (v mierke M 1 : 5 000 až M 1 : 10 000).

  Pre uzatvorenie Zmluvy o pripojení nám, prosíme, predložte:
  • vyjadrenie PDS;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia;
  • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho výlučné vlastníctvo:
   • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
   • resp. potvrdený vklad do katastra nehnuteľností,
   • resp.kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
   • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania,
   • resp. zápis z dražby,
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.

  Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom. Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy. Výška pripojovacieho poplatku sa stanovuje na základe rozdielu medzi požadovanou a existujúcou amperickou hodnotou veľkosti hlavného ističa. Sadzba za elektrinu sa stanovuje najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby na odbernom mieste môžete požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej úpravy, v prípade zmeny odberových pomerov na základe posúdenia našej spoločnosti aj skôr.
 
 
O zmenu sadzby môžete požiadať:

Od nového zákazníka požadujeme v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre:

 

* Okrem zmien sadzby stanovených v bodoch b) a f)

Späť