Zmena amperickej hodnoty hlavného ističa

 

Zníženie alebo zvýšenie amperickej hodnoty hlavného ističa je potrebné uskutočniť v týchto prípadoch:

 • pri zvýšení alebo znížení prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom
 • pri zmene charakteru jednofázového odberu na trojfázový
 
 
O zmenu amperickej hodnoty môžete požiadať:

Pre uskutočnenie zmeny amperickej hodnoty hlavného ističa je potrebné získať kladné vyjadrenie PDS k maximálne rezervovanej kapacite hlavného ističa pred meradlom, ktoré oddelenie vystaví najneskôr do 30 dní od podania Žiadosti o vyjadrenie. Následne s vami uzatvorí Zmluvu o pripojení s poplatkom za pripojenie a VSE Zmluvu o dodávke elektriny.

 
 
Pre vybavenie vyjadrenia PDS nám, prosíme, predložte:
 • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy / hromadná zmena MRK;
 • katastrálnu mapu (v mierke M 1 : 1 000 až M 1 : 2 880) s vyznačením miesta plánovanej výstavby objektu;
 • mapu širších vzťahov (v mierke M 1 : 5 000 až M 1 : 10 000);
 • projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky v prípade zmeny charakteru jednofázového odberu na trojfázový.
 
 
Pre uzatvorenie Zmluvy o pripojení a Zmluvy o dodávke elektriny požadujeme predložiť:
 • vyjadrenie PDS – ak ide o hromadnú výstavbu blokov, garáží a pod., v prípade spoločnej prípojky doklady predkladá investor, stavebná firma a pod.;
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia;
 • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho výlučné vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • resp. potvrdený vklad do katastra nehnuteľností,
  • resp. kúpnu zmluvu,
  • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania,
  • resp. zápis z dražby,
 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy. Výška pripojovacieho poplatku sa stanovuje na základe rozdielu medzi požadovanou a existujúcou amperickou hodnotou hlavného ističa.

V prípade zníženia ampirickej hodnoty hlavného ističa je táto služba spoplatňovaná podľa Cenníka služieb našej spoločnosti.

 

Späť