Ukončenie odberu

 

Ukončenie odberu je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, za predpokladu, že plánované ukončenie odberu oznámi odberateľ elektriny najneskôr 20 dní vopred.

O preskúšanie meradla môžete požiadať:
 
 
V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre nám, prosíme, predložte:
 • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o ukončenie odberu s uvedením:
  • výrobného čísla a stavu meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
  • spôsobu ukončenia odberu s odpojením alebo demontážou meradla,
  • adresy pre zaslanie faktúry ukončeného odberu;
 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
 

V prípade telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu stačí nahlásiť požadované údaje, bez dodatočného zasielania Žiadosti o ukončenie odberu.

 
 
Doklady, ktoré pri ukončenom odbere môže dodávateľ vyžadovať na zdôvodnenie ukončeného odberu:
 1. Predaj nehnuteľnosti – napr. kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností, list vlastníctva
 2. Úmrtie zákazníka – osoba, ktorá žiada musí preukázať:
  • úmrtný list zákazníka alebo Čestné vyhlásenie
  • oprávnenie osoby konať:
   • ak dedičské konanie prebieha – predloží Potvrdenie o priebehu dedičského konania vydané notárom, ktoré preukáže, že je v okruhu potenciálnych dedičov a Čestné prehlásenie, že je oprávnený konať za všetkých potenciálnych dedičov
   • ak dedičské konanie je skončené – predloží Osvedčenie o dedičstve a v prípade viacerých dedičov, je potrebné predložiť Čestné prehlásenie, že je oprávnený konať aj v mene ostatných dedičov alebo už vydaný nový list vlastníctva na tohto žiadateľa
 3. Sťahovanie – napr. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy, Výpoveď zmluvy, môžu byť aj doklady, ktoré preukazujú predaj nehnuteľnosti/bytu – OM
 

Späť