Pripojenie nového odberu

 
O pripojenie nového odberu môžete požiadať:
 
 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 
 
Žiadatelia na vymedzenom území prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a.s.
 

Pre pripojenie nového odberu je potrebné mať k dispozícii kladné vyjadrenie PDS k maximálnej rezervovanej kapacite hlavného ističa pred meradlom, ktoré oddelenie vystaví najneskôr do 30 dní. Následne s vami PDS uzatvorí Zmluvu o pripojení s poplatkom za pripojenie a VSE Zmluvu o dodávke elektriny.
Pre vybavenie vyjadrenia PDS nám, prosíme, predložte:

 • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o pripojenie;
 • projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky;
 • katastrálnu mapu (v mierke M 1 : 1 000 až M 1 : 2 880) s vyznačeným miesta plánovanej výstavby objektu;
 • mapu širších vzťahov(v mierke M 1 : 5 000 až M 1 : 10 000).

Pre uzatvorenie Zmluvy o pripojení a Zmluvy o dodávke elektriny nám, prosíme, predložte:

 • vyjadrenie PDS – ak ide o hromadnú výstavbu blokov, garáží a pod., v prípade spoločnej prípojky doklady predkladá investor, stavebná firma a pod.;
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia;
 • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • v prípade viacerých spoluvlastníkov je potrebné doložiť k listu vlastníctva:
   • čestné vyhlásenie žiadateľa, že koná v mene ostatných spoluvlastníkov, ak dochádza k prepisu z dôvodu zmeny vlastníctva nehnuteľnosti
   • súhlas spoluvlastníkov k uzatvoreniu zmluvy o pripojení, ak dochádza k prepisu na iného spoluvlastníka ako na toho, na ktorého je súčasne vedená zmluva o pripojení
  • resp. kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
  • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania s úmrtným listom doterajšieho vlastníka,
  • resp. zápis z dražby,
  • v prípade družstevných bytov – členstvo v družstve s listom vlastníctva, z ktorého vyplýva, že sa jedná o družstevný byt.
 • v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre zákazníka platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
 

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka poplatkov Východoslovenskej distribučnej, a.s. za pripojenie do distribučnej sústavy.

 
 
Žiadatelia mimo vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s.
 

Pre uzatvorenie Združenej zmluvy o dodávke elektriny nám, prosíme, predložte:

 • Zmluvu o pripojení, uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území (informácie o dokladoch potrebných k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení vám poskytne príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy);
 • v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).
 

Táto služba je spoplatňovaná zo strany príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 

Späť