Preloženie meradla

 
O preloženie meradla môžete požiadať:
 

Pre uskutočnenie preloženia meradla treba získať kladné vyjadrenie oddelenia našej spoločnosti Obnova a rozvoj sietí, ktoré toto oddelenie vystaví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o vyjadrenie.

 
Pre vybavenie vyjadrenia PDS nám, prosíme, predložte:
  • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vyjadrenie k rekonštrukcii;
  • katastrálnu mapu (v mierke M 1 : 1 000 až M 1 : 2 880) s vyznačením miesta plánovanej výstavby objektu;
  • mapu širších vzťahov (v mierke M 1 : 5 000 až M 1 : 10 000);
  • projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky.
 
 
Pre uskutočnenie preloženia meradla nám, prosíme, predložte:
  • vyjadrenie PDS;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia;
  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.

Táto služba je spoplatňovaná podľa Cenníka služieb našej spoločnosti.

 

Späť