Predaj alebo prepis nehnuteľnosti

Ak kupujete, predávate, vymieňate alebo darujete vašu nehnuteľnosť dochádza k zmene zákazníka. Je dôležité, aby ste túto zmenu zaregistrovali aj u nás. Prepísať odberateľa elektriny môžete ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci. Prepis nie je možné realizovať spätne. Aby sme vám čo najviac sprehľadnili postup, ktorý vás čaká, rozdelili sme ho podľa okolností.

Prepis pri kúpe nehnuteľnosti
Prepis pri dedení
Prepis z osoby na firmu
Prepis z firmy na osobu
Špecifická situácia
Som nový nájomník

Prepis pri dedení

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti nového zákazníka.

Vyplňte žiadosť o prepis a:

 • predložte platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uviesť výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • kópiu úmrtného listu pôvodného zákazníka alebo Čestné výhlásenie,
 • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží:
  • právoplatné dedičské konanie,
  • ak je dedičov viac, je potrebný aj súhlas spoluvlastníkov nehnuteľnosti (VSD), resp. čestné vyhlásenie o konaní v mene spoluvlastníkov (VSD).

Zmenu nám, prosíme, nahláste:

 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre,
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • elektronicky na info@vse.sk.

Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Vyplniť žiadosť


Prepis pri kúpe nehnuteľnosti

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného a nového zákazníka.

Vyplňte žiadosť o prepis, údaje o pôvodnom a novom zákazníkovi, pričom:

Pôvodný zákazník uvedie:

 • výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu.

Nový zákazník prítomný osobne a:

 • predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uviesť výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • v prípade viacerých spoluvlastníkov je potrebné doložiť k listu vlastníctva:
   • čestné vyhlásenie žiadateľa, že koná v mene ostatných spoluvlastníkov,
   • súhlas spoluvlastníkov k uzatvoreniu zmluvy o pripojení, ak dochádza k prepisu na iného spoluvlastníka ako na toho, na ktorého je súčasne vedená zmluva o pripojení,
 • ak ešte nie je vystavený LV, tak kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
 • v prípade družstevných bytov – členstvo v družstve s listom vlastníctva, z ktorého vyplýva, že sa jedná o družstevný byt.

Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste:

 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre,
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • elektronicky na info@vse.sk.

Som nový nájomník

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného a nového zákazníka.

Vyplňte žiadosť o prepis, údaje o pôvodnom a novom zákazníkovi, pričom:

Pôvodný zákazník uvedie:

 • výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu.

Nový zákazník prítomný osobne a:

 • predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uviesť výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • predložiť platnú nájomnú zmluvu uzavretú medzi vlastníkom nehnuteľnosti a nájomcom,
 • predložť aktuálny list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní) prenajímanej nehnuteľnosti;

Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste:

 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre,
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • elektronicky na info@vse.sk.

Prepis z firmy na osobu

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného a nového zákazníka.

Vyplňte žiadosť o prepis, údaje o pôvodnom a novom zákazníkovi, pričom:

Pôvodný zákazník (firma) uvedie:

 • výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu,
 • podpis osoby uvedenej v ORSR, popr. ŽSR, popr. doklad potvrdzujúci, že je osoba oprávnená k podpisom za firmu (spoločnosť).

Nový zákazník prítomný osobne a:

 • predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uviesť výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • v prípade viacerých spoluvlastníkov je potrebné doložiť k listu vlastníctva:
   • čestné vyhlásenie žiadateľa, že koná v mene ostatných spoluvlastníkov,
   • súhlas spoluvlastníkov k uzatvoreniu zmluvy o pripojení, ak dochádza k prepisu na iného spoluvlastníka ako na toho, na ktorého je súčasne vedená zmluva o pripojení,
  • ak ešte nie je vystavený LV, tak kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
  • v prípade zmluvného vzťahu na základe nájomnej zmluvy, predloží nový nájomník zmluvu uzatvorenú medzi firmou a novým zákazníkom.

Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste:

 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre,
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • elektronicky na info@vse.sk.

Prepis z osoby na firmu

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného a nového zákazníka.

Vyplňte žiadosť o prepis, údaje o pôvodnom a novom zákazníkovi, pričom:

Pôvodný zákazník uvedie:

 • výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu.

Nový zákazník (firma) prítomný osobne a:

 • predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) osoby, ktorá zastupuje spoločnosť a má právomoc v jej mene podpisovať dokumenty,
 • výpis z ORSR, popr. ŽSR, popr. doklad potvrdzujúci, že je osoba oprávnená k podpisom za firmu (spoločnosť),
 • uviesť výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • ak ešte nie je vystavený LV, tak kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
  • v prípade zmluvného vzťahu na základe nájomnej zmluvy, predloží nový nájomník zmluvu uzatvorenú medzi firmou a novým zákazníkom.

Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste:

 • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre,
 • písomne na adrese: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • elektronicky na info@vse.sk.

Špecifické situácie

 • v prípade ak nový zákazník bude splnomocnený k prepisu (pri zdedení, kúpe nehnuteľnosti, popr. Za nájomcu) je potrebné, aby predložil podpísané splnomocnenie oprávnenou osobou (priložiť tlačivo aj na ZoP aj na ZoZD),
 • v prípade prepisu osoby na inú ako je vlastník nehnuteľnosti bez nájomnej zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu, je postačujúci súhlas vlastníka nehnuteľnosti (priložiť tlačivo),
 • v prípade prepisu na základe zápisu z dražobnej spoločnosti , je potrebný platný zápis z dražby a podpis pôvodného vlastníka (v prípade neprítomnosti podpisu pôvodného vlastníka na tlačive žiadosť o prepis, je pred samotným prepisom nutné vyžiadať Preukázanie vlastníckeho vzťahu od pôvodného vlastníka – podáva si ju nový vlastník).

Späť