Predaj alebo prepis nehnuteľnosti

 

Pri predaji, výmene, prepise a darovaní bytu alebo rodinného domu dochádza k zmene zákazníka. V takom prípade pôvodný zákazník ukončuje odber a s novým zákazníkom uzatvárame novú Zmluvu o dodávke elektriny a Zmluvu o pripojení bez pripojovacieho poplatku.

Zmenu nám, prosíme, nahláste:


 

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného aj nového zákazníka.

Pri ukončení odberu u pôvodného zákazníka požadujeme predložiť:
 • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zmenu odberateľa s uvedením:
  • výrobného čísla a stavu meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom) ;
  • adresy pre zaslanie faktúry ukončeného odberu;
 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre.
 
 

Ukončenie odberu je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, za predpokladu, že plánované ukončenie odberu oznámi odberateľ elektriny nejneskôr 20 dní vopred.

Od nového zákazníka požadujeme v prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre:

 • predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas);
 • uviesť výrobné číslo a stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom);
 • na uzavretie Zmluvy o pripojení zákazník predloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • v prípade viacerých spoluvlastníkov je potrebné doložiť k listu vlastníctva:
   • čestné vyhlásenie žiadateľa, že koná v mene ostatných spoluvlastníkov, ak dochádza k prepisu z dôvodu zmeny vlastníctva nehnuteľnosti,
   • súhlas spoluvlastníkov k uzatvoreniu zmluvy o pripojení, ak dochádza k prepisu na iného spoluvlastníka ako na toho, na ktorého je súčasne vedená zmluva o pripojení,
 • resp. kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) notárom, s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
 • resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania s úmrtným listom doterajšieho vlastníka,
 • resp. zápis z dražby,
 • v prípade družstevných bytov – členstvo v družstve s listom vlastníctva, z ktorého vyplýva, že sa jedná o družstevný byt.
 

Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Pozn.: Zmluvu o pripojení uzatvára prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom.

Späť