Štandardy kvality VSE

Poučenie odberateľa elektriny o štandardoch kvality

Dodávateľ elektriny je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“). Ak dodávateľ elektriny nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 7 v spojení s § 10 Vyhlášky.

Štandardmi kvality dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny sú:

 1. overenie vyúčtovania platby za dodanú elektrinu, odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového odberateľa elektriny o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť tretích osôb, lehota sa predlžuje o päť pracovných dní, a ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,
 2. požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, odkedy dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota jedného pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,
 3. odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúceho sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania,
 4. uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada, do piatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,
 5. odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s elektrinou v lehote piatich pracovných dní odkedy bola kompenzačná platba, ktorá prináleží danému účastníkovi trhu od prevádzkovateľa sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny.

Vyhodnocovanie štandardov kvality dodávateľ elektriny zverejňuje na svojom webovom sídle www.vse.sk. v časti: O spoločnosti – Údaje a fakty.

 

Poučenie odberateľa plynu o štandardoch kvality

Dodávateľ plynu je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu (ďalej len „Vyhláška“). Ak dodávateľ plynu nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 8 v spojení s § 12 Vyhlášky. Štandardmi kvality dodávky plynu sú:

 1. uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu do 15 dní odo dňa oznámenia splnenia podmienok podľa § 69 ods. 2 písm. a) zákona o energetike a zabezpečenie plynulej dodávky plynu odberateľovi plynu v termíne dohodnutom v zmluve o dodávke plynu,
 2. zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,
 3. dodržanie dodávky plynu v kvalite, ktorá musí zodpovedať špecifikácii uvedenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej siete; pre určenie kvalitatívnych znakov plynu sú záväzné údaje zistené prevádzkovateľom prepravnej alebo distribučnej siete v uzlových bodoch kontroly kvality na prepravnej alebo distribučnej sieti,
 4. písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,
 5. písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete, v lehote podľa písmena d),
 6. overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodaný plyn potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní,
 7. odoslanie
  1. žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo o prístupe do distribučnej siete a distribúcie plynu,
  2. stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska,
 8. uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu v domácnosti, ktorý o to požiada do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,
 9. odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom v lehote do piatich pracovných dní, odkedy bola kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom od prevádzkovateľa siete, pripísaná na účet dodávateľa plynu.

V zmysle § 13 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, zverejňuje spoločnosť VSE, a.s. v časti: O spoločnosti – Údaje a fakty.

Späť