Časté otázky

1. Z čoho sa skladajú ceny elektriny v cenníku od VSE a.s.?

Ceny v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny dodávateľa elektriny a pozostávajú:

  1. z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
  2. z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.

Ceny za dodávku elektriny nezahŕňajú:

  1. cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny,
  2. ostatné regulované položky (tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému),
  3. odvod do Národného jadrového fondu.

Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade s cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) a platnými a účinnými právnymi predpismi v čase dodávky elektriny.

2. Čo určuje dobu platnosti VT a NT?

Dobu platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) a nízkeho pásma (ďalej len „NT“) určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).

3. Ako sa určuje výška mesačnej platby za odber?

Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvotne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.

4. Ako zmeniť sadzbu?

Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého odberateľa elektriny v tom istom odbernom mieste môže odberateľ elektriny požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný PDS. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.

Späť

SME ONLINE - napíšte nám správu