Formuláre žiadostí VSE

Žiadosť o prepis elektriny Ak chcete prepísať aj plyn, ktorý vám dodáva spoločnosť innogy Slovensko, nezabudnite tiež vyplniť tlačivo Žiadosť o prepis plynu.

Plnomocenstvo VSE Žiadosť o ukončenie odberu elektriny Jej súčasťou je aj žiadosť o úradné preskúšanie určeného meradla - metrológia

Všeobecná žiadosť VSE - elektrina Pomocou tlačiva všeobecná žiadosť vyriešite ďalšie svoje žiadosti, napríklad o zmenu zmluvných podmienok, zmenu sadzby, produktu a pod.

Čestné vyhlásenie ako náhradný doklad za úmrtný list - elektrina Pri prepise elektriny z dôvodu úmrtia potrebujete doložiť úmrtný list. V prípade, ak nemáte úmrtný list, potrebujete predložiť toto čestné vyhlásenie

Žiadosť o prepis plynu Žiadosť o ukončenie odberu plynu Všeobecná žiadosť VSE - plyn Pomocou tlačiva všeobecná žiadosť vyriešite ďalšie svoje žiadosti, napríklad o zmenu zmluvných podmienok, zmenu sadzby, produktu a pod.

Čestné vyhlásenie ako náhradný doklad za úmrtný list - plyn Pri prepise plynu z dôvodu úmrtia potrebujete doložiť úmrtný list. V prípade, ak nemáte úmrtný list, potrebujete predložiť toto čestné vyhlásenie

Formulár Mandátu pre inkaso v SEPA v elektronickej forme

Reklamácie

Tlačivo reklamácie Reklamačný poriadok
Formuláre žiadostí VSD

Žiadosť o pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - pre pripojenie domácnosti Žiadosť o pripojenie (ostatné procesy) - pre domácnosti Pomocou tlačiva môžete požiadať aj o:

 • nový trvalý odber
 • zmena počtu fáz
 • zmena maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného miesta
 • hromadná zmena MRK pripojenia existujúcich odberných miest (napr. v bytovom dome)
 • existujúca stavba (napr. po demontáži elektromera, po neoprávnenom odbere a pod.)
 • rekonštrukcia existujúceho elektroenergetického zariadenia (nn prípojky, odberného elektrického zariadenia, resp. prekládky merania)
 • zriadenie náhradného zdroja elektriny

Ďalšie formuláre a tlačivá žiadostí VSD, ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke VSDS.sk:

 
 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy / o zmenu zmluvných údajov vlastníka
 • Žiadosť o demontáž meradla
 • Čestné vyhlásenie majiteľa bytového domu v majetku obce vybaveného jedným elektromerom
 • Žiadosť o zmenu distribučnej sadzby
 • Príloha k Žiadosti o zmenu distribučnej sadzby
 • Plnomocenstvo pre fyzické osoby

 

Späť


 

<