Zdroje tepla

 

Zdroje tepla podľa druhu používaného paliva:
 

Kotly na uhlie a kusové drevo – vyznačujú sa nižšou účinnosťou približne na úrovni 55 až 70 % (v prípade kotla na splyňovanie je účinnosť vyššia, s nižšími nákladmi na palivo a investičnými nákladmi). Potreba častej obsluhy a čistenia, skladovacích priestorov a v prípade kotla na uhlie aj neekologická prevádzka podstatne znižujú užívateľský komfort.

Kotly na plyn – ich účinnosť závisí od druhu kotla:

 • bežný kotol – 90 %;
 • nízkoteplotný kotol – 95 %, vplyvom nižších tepelných strát;
 • kondenzačný kotol – môže dosiahnuť až 105 %, pretože kotol ochladzuje spaliny až pod rosný bod a tým z paliva odoberá viac tepla.
 

Pri využití kondenzačnej techniky je nevyhnutné počítať s vyššími investičnými nákladmi na samotné zariadenie a takisto na úpravu komína tak, aby odolával zvýšenej vlhkosti. Výhodou vykurovania plynom je plnoautomatická, bezobslužná prevádzka.

 

Elektrické vykurovanie – rozoznávame tri typy elektrického kúrenia:

 • akumulačné,
 • priamovýhrevné,
 • hybridné – ich vzájomná kombinácia.
 

Akumulačné vykurovacie systémy odoberajú elektrinu v čase trvania zvýhodnenej nízkej tarify (zvyčajne 8 hodín denne) a ukladajú teplo do nádrží alebo pecí. Toto teplo je potom postupne odoberané počas celého dňa. Takéto systémy pracujú s účinnosťou 93 až 95 %.

Pri priamovýhrevnom vykurovaní je elektrina premieňaná na tepelnú priamo bez akumulácie. Pre tento typ kúrenia je vhodný centrálny (elektrokotol) alebo lokálny zdroj tepla (konvektory, elektrické rohože, sálavé či infračervené panely). Výhodou je vysoká účinnosť takýchto systémov a nevýhodou vyššie prevádzkové náklady.

Tepelné čerpadlo – je schopné vyrobiť z 1 kWh elektriny 3 až 4 kWh tepla. Viac sa o tepelných čerpadlách dozviete v kapitole Tepelné čerpadlo.

Pre porovnanie výhodnosti jednotlivých spôsobov vykurovania uvádzame graf s nákladmi na výrobu 1 GJ (277,78 kWh) tepla akumulačným vykurovaním, priamovýhrevným vykurovaním a pomocou tepelného čerpadla.

 
Stĺpcový graf porovnania ceny 1 GJ tepla vyrobeného z elektriny

obrázok porovnanie ceny tepla

Kotly na drevnú štiepku a pelety – drevná štiepka je jedným z najlacnejších palív. Jej výhodou je, že využíva lokálne zdroje energie. Moderné kotly sú navyše vysoko automatizované. Nevýhodou je potreba skladovacích priestorov a vysoká vlhkosť štiepky. Vykurovacie pelety odstraňujú nedostatky štiepky a ani automatika plnenia kotla nie je zložitá.

Z hľadiska vykurovacej sústavy je dôležité pripomenúť, že nízkoteplotný kotol, kondenzačný kotol a tepelné čerpadlo pracujú s nižšími teplotami vo vykurovacej sústave. Vykurovacia sústava sa preto v týchto prípadoch navrhuje ako nízkoteplotná, čo znamená potrebu zväčšených plôch vykurovacích telies alebo inštalácie podlahového vykurovania.

 
Tipy na úspory pri kúrení

Zamerajte sa na zníženie tepelných strát vašej domácnosti. Tepelné straty objektu vyjadrujú potrebný tepelný príkon zdroja tepla na zabezpečenie žiadanej tepelnej pohody pri hraničných klimatických podmienkach. Sú dané súčtom tepelných strát jednotlivých miestností.

 
 • Najúčinnejšou formou zníženia tepelných strát je zateplenie objektu a inštalácia kvalitných okien s nízkym koeficientom prestupu tepla.
 • Výpočtová vnútorná teplota obytných miestností je 20 °C. Zo zdravotného hľadiska je optimálna teplota v obývaných priestoroch 22 °C. Zníženie teploty o 1 °C však znamená úsporu nákladov vo výške 5 %. Nižšie teploty interiérov o 2 až 3 °C pri rovnakej tepelnej pohode sa dajú zabezpečiť podlahovým vykurovaním. Takto môžete znížiť náklady oproti vykurovaniu prostredníctvom radiátorov.
 • Pri odchode z bytu neuzatvárajte termostatické ventily. Stačí, ak ich nastavíte do úspornejšej polohy. Pri úplnom vypnutí by došlo k podchladzovaniu priestoru, čím by sa výrazne predĺžil nábeh vykurovania pri opätovnom zapnutí ventilov. Spotrebovalo by sa viac tepla na ohriatie studených stien a trpeli by stavebné konštrukcie.
 • Nechajte si nainštalovať programovateľné regulátory vykurovania a nastaviť časy útlmu podľa potreby.
 • Vchodové dvere vždy zatvárajte, aby nedochádzalo k nadmernému prúdeniu chladného vzduchu.
 • Vykurovacie telesá nezakrývajte záclonami či nábytkom. Zabraňuje to odovzdávaniu tepla prúdením a sálaním. Teplo by sa potom odovzdávalo smerom do vonkajšieho priestoru.
 • Vetrajte krátko a intenzívne. Otvorte okná dokorán, vzduch sa rýchlo vymení a steny ostanú teplé.
 

V prípade, že máte tepelné rozvody v nevykurovaných miestnostiach, starostlivo ich zaizolujte.

 

 

 Podiel vykurovania na celkovej spotrebe energií v byte

 

 

 

 Podiel vykurovania na celkovej spotrebe energií v dome

 

 

Späť