Sadzba AKU

je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi. Táto sadzba nahrádza sadzby AKU MINI (DD3) a AKU MAXI (DD4). Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne.

Cenník elektriny

 

Ceny sú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné.
Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0194/2018/E (zo dňa 21.12.2017) a číslo 0275/2018/E (zo dňa 28.8.2018).

 


Koncová cena za elektrinu sa skladá z:

  • ceny za dodávku elektriny, ktorú zabezpečuje spoločnosť VSE,
  • ceny za regulované položky, ktorá zahŕňa aj cenu za distribúciu elektriny zabezpečovanú PDS.


* Koncové ceny sú platné na vymedzenom území spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361.

 

Produkt si môžete objednať:

obrázok Zákaznícka linka VSE

Telefonicky
na našej Zákazníckej linke 0850 123 333

obrázok Zákaznícke centrá VSE

Navštívte nás osobne
na Zákazníckom centre

Späť