Plyn - ukončenie odberu

Placeholder
1. Vyplnenie žiadosti
Placeholder
2. Demontáž meradla
Placeholder
3. Ukončenie odberu

1. Vyplnenie žiadosti

Vyplňte a podpíšte žiadosť o ukončenieodberu plynu.
K žiadosti priložte dokumenty podľa situácie a dôvodu ukončenia odberu

Ukončenie odberu S DEMONTÁŽOU meradla - úmrtie odberateľa:

V prípade ak ide o ukončenie odberu po nebohom, priložte:
  • úmrtný list
  • čestné prehlásenie, v ktorom žiadateľ o ukončenie odberu prehlasuje, že je oprávnený konať (platí pre prípad, ak nebolo ukončené dedičské konanie)
Placeholder
Žiadosť o ukončenie odberu 
Ukončiť odber môžete aj podaním žiadosti prostredníctvom online účtu Moje VSE

Ukončenie odberu S DEMONTÁŽOU meradla - na žiadosť odberateľa:

zbúrania nehnuteľnosti
  • dokument preukazujúci plánované odstránenie stavby (napr. nariadenie alebo povolenie stavebného úradu na odstránenia stavby, ohlásenie stavebného úradu o lehote, do ktorej bude stavba odstránená s podacou pečiatkou stavebného úradu)
ukončenia podnikateľskej činnosti
  • doklad preukazujúci ukončenie podnikateľskej činnosti (ak ukončenie podnikateľskej činnosti ešte nie je potvrdené v Obchodnom registri SR, alebo Živnostenskom registri doložte potvrdenie o prijatí žiadosti o výmaz podnikateľa z registra potvrdenú Okresným súdom, alebo Živnostenským úradom)   ​​​​​​​
Žiadosť môžete doručiť aj:

2. Demontáž meradla

 Pri ukončeníodberu plynudistribútor SPP-Distribúcia automaticky demontuje aj meradlo.

3. Ukončenie odberu

Odber ukončíme ku dňu, ktorý predchádza dňu demontáže meradla.
 Hneď, ako nám distribútor pošle konečný stav meradla,  pošleme vám faktúru ukončeného odberu. Spravidla je to do 14 dní od ukončenia.