Zmena produktu

A) Na odberných miestach pripojených do distribučnej sústavy nízkeho napätia (NN)

Zmena produktu je možná na požiadanie kedykoľvek pri splnení podmienok uvedených v platnom Cenníku elektriny pre firmy a organizácie.

Pri zmene produktu môže ísť o zmenu typu produktu (napr. KLASIK) a o zmenu úrovne produktu (napr. MIDI, MAXI, MAXI +).

O zmenu môžete požiadať:

1. Zmena úrovne produktu bez výmeny elektromera (bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity – MRK)

Ide o zmenu úrovne v rámci využívaného typu produktu, t. j. zmenu na úroveň MIDI, MAXI alebo MAXI+, v závislosti od vašej výšky spotreby.

Zvolená úroveň produktu sa stanovuje jednotne pre všetky odberné miesta zákazníka.

Na uskutočnenie zmeny nám, prosím, nahláste aktuálny stav elektromera. V prípade, že to nie je možné, bude vykonaný kontrolný odpočet (služba je spoplatňovaná podľa platného Cenníka služieb našej spoločnosti).

2. Zmena produktu s výmenou elektromera (bez zmeny MRK)

 • Zmena jednotarifného produktu na dvojtarifný bez zmeny MRK.
  Ide o zmenu typu produktu KLASIK na DUO. Potrebnú úpravu elektromerového rozvádzača si zabezpečuje zákazník.
 • Zmena dvojtarifného produktu na jednotarifný bez zmeny MRK.
  Ide o zmenu typu produktu DUO na KLASIK.
 • Zmena dvojtarifného produktu na dvojtarifný bez zmeny MRK.
  Ide o zmenu typu produktu KOMBI alebo EKO na DUO.
 • Zmena produktu – požiadavka na elektrické vykurovanie alebo tepelné čerpadlo, bez zmeny MRK
  Ide o zmenu z jednotarifného produktu KLASIK na dvojtarifný produkt na elektrické vykurovanie KOMBI, resp. EKO, alebo z dvojtarifného produktu DUO na produkt KOMBI, resp. EKO.

Potrebnú úpravu elektromerového rozvádzača si zabezpečuje zákazník.

Na zmenu produktu je potrebná výmena merania. Táto služba sa spoplatňuje v zmysle Cenníka služieb našej spoločnosti.

3. Zmena produktu – požiadavka na elektrické vykurovanie alebo tepelné čerpadlo (TČ) so zmenou maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)

 • Ide o zmenu z jednotarifného produktu KLASIK na dvojtarifný na elektrické vykurovanie KOMBI, resp. EKO, alebo z dvojtarifných produktov DUO na produkt KOMBI, resp. EKO.

  Na vykonanie zmeny je potrebné kladné vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti. Vyjadrenie je vystavené najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Následne pre vás vybavíme uzatvorenie Zmluvy o pripojení a uzatvoríme s vami Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

  Na vybavenie vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s. nám, prosím, predložte:

 • vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zmenu MRK.

 

Potrebnú úpravu elektromerového rozvádzača si zabezpečuje zákazník.

Táto služba je spoplatňovaná:

pri zvýšení MRK zákazník uhrádza rozdiel medzi príslušnými pripojovacími poplatkami podľa aktuálneho Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia, pri znížení MRK zákazník uhrádza poplatok za výmenu merania podľa Cenníka služieb našej spoločnosti.

Na vybavenie uzatvorenia Zmluvy o pripojení a uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny nám, prosíme, predložte:

kópiu Žiadosti o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy (napäťová úroveň NN), vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti, správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.

B) Na odberných miestach pripojených do distribučnej sústavy vysokého a veľmi vysokého napätia (VN a VVN)

Zmena produktu je možná pri splnení podmienok uvedených v platnom Cenníku elektriny k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti.

O zmenu môžete požiadať osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre.

1. Zmena úrovne produktu bez zmeny merania; nie je požiadavka na elektrické vykurovanie, bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)

Zmena produktu je možná pri splnení podmienok uvedených v platnom Cenníku elektriny k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti.

O zmenu môžete požiadať osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre.

2. Zmena produktu so zmenou merania – požiadavka na elektrické vykurovanie alebo tepelné čerpadlo (TČ), bez zmeny MRK

Ide o zmenu z jednotarifného produktu KLASIK na dvojtarifný produkt na elektrické vykurovanie KOMBI, resp. EKO, alebo z dvojtarifného produktu DUO na produkt KOMBI, resp. EKO.

Na vykonanie zmeny je potrebné kladné vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti. Vyjadrenie je vystavené najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Následne je potrebné požiadať o povolenie režimu vykurovania.

Na vybavenie vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s. nám, prosíme, predložte:

Na povolenie režimu vykurovania od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. nám, prosíme, predložte:

 • písomnú žiadosť o povolenie režimu vykurovania,
 • kópiu vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s. k žiadosti,
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ktorá preukazuje, že podiel inštalovaného príkonu vo vykurovaní je minimálne 60 % z celkového inštalovaného príkonu a je zabezpečené blokovanie týchto spotrebičov.

Služba sa spoplatňuje ako výmena merania v rámci platného Cenníka služieb našej spoločnosti.