Plyn - ukončenie odberu

Placeholder
1. Vyplnenie žiadosti
Placeholder
2. Demontáž meradla
Placeholder
3. Ukončenie odberu

1. Vyplnenie žiadosti

Vyplňte a podpíšte žiadosť o ukončenie odberu plynu.
V prípade ak ide o ukončenie odberu po nebohom, priložte:
  • úmrtný list
  • čestné prehlásenie, v ktorom žiadateľ o ukončenie odberu prehlasuje, že je oprávnený konať (platí pre prípad, ak nebolo ukončené dedičské konanie)
Placeholder
Žiadosť o ukončenie odberu 
Ukončiť odber môžete aj podaním žiadosti prostredníctvom online účtu Moje VSE
Doručiť žiadosť môžete:
  • Osobne v Zákazníckom centre (odporúčaná možnosť)
  • Emailom nainfo@vse.sk

2. Demontáž meradla

 Pri ukončení odberu plynu distribútor SPP-Distribúcia automaticky demontuje aj meradlo.

3. Ukončenie odberu

 Odber ukončíme ku dňu, ktorý predchádza dňu demontáže meradla. Hneď, ako nám distribútor pošle konečný stav meradla,  pošleme vám faktúru ukončeného odberu. Spravidla je to do 14 dní od ukončenia.