Elektrina - ukončenie odberu

Placeholder
1. Vyplnenie žiadosti
Placeholder
2. Doručenie žiadosti
Placeholder
3. Ukončenie odberu

1. Vyplnenie žiadosti

Vyplňte a podpíšte žiadosť o ukončenie odberu elektriny.
V prípade ak ide o ukončenie odberu po nebohom, priložte:
  • úmrtný list
  • čestné prehlásenie, v ktorom žiadateľ o ukončenie odberu prehlasuje, že je oprávnený konať (platí pre prípad, ak nebolo ukončené dedičské konanie)

Dôležité

Meradlo distribútor demontuje len v prípade, že to označíte v žiadosti. Inak bude meradlo demontované po uplynutí lehoty stanovenej vaším distribútorom. 

2. Doručenie žiadosti

Placeholder
Žiadosť o ukončenie odberu
Ukončiť odber môžete aj podaním žiadosti prostredníctvom online účtu Moje VSE
Doručiť žiadosť môžete:
  • Osobne v Zákazníckom centre (odporúčaná možnosť)
  • Emailom nainfo@vse.sk

3. Ukončenie odberu

Do 14 dní od ukončenia vám pošleme faktúru ukončeného odberu na adresu uvedenú v žiadosti.